Политика за поверителност и защита на личните данни на ВИЕС АЙТИ ЕООД

 

Въведение

От 25 май 2018 г. влезе в сила Общият регламент за защитата и сигурността на личните данни (GDPR) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Регламентът има за цели да гарантира защитата на личните данни на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни във всички държави – членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка и защита. Той се прилага пряко и в България както всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на лични данни, като някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни.

ВИЕС АЙТИ ЕООД (VSiT Ltd.) в качеството си на администратор на лични данни събира и обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашата уеб страница (https://vsit.bg), чрез електронна поща, писмена или устна комуникация с нас,  или от други източници дотолкова, доколкото са необходими за комуникация и предоставянето на услуги, и ги съхранява отговорно и законосъобразно в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Информация за нас

ВИЕС АЙТИ ЕООД (VSiT Ltd.) e доставчик на информационно-технологични услуги за малки и средни бизнес клиенти на българския пазар. Предоставяме локални (офис), облачни и уеб услуги, необходими за функционирането на почти всеки бизнес – техническа поддръжка на компютърна техника, изграждане и поддръжка на компютърни системи, мрежи и уеб сайтове.

 • ЕИК/БУЛСТАТ: 205282064
 • Адрес на управление: гр. София, ул. Св. Георги Софийски №70, ПК 1606
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Св. Георги Софийски №70, ПК 1606; 
 • Електронна поща: office@vsit.bg
 • Телефон: +359 2 493 10 15; +359 897 416 899

Какво е „Политика за поверителност и защита на личните данни на ВИЕС АЙТИ ЕООД“?

Тази политика има за цел да разясни практиката ни относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас, за нашите задължения като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните Ви да бъдат използвани, без да знаете от кого и с какви цели или без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка.

Политиката има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на ВИЕС АЙТИ ЕООД.

Политиката се променя съобразно законовите разпоредби и развитието на дейността на ВИЕС АЙТИ ЕООД.

Отговорният служител на ВИЕС АЙТИ ЕООД по защита на личните данни е Виктор Лясков, с когото можете да се свържете при неясноти, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на вашите права на e-mail: viktor.lyaskov@vsit.bg 

Тази политика е одобрена от управителя на „ВИЕС АЙТИ“ ЕООД на 16.08.2018 г. и обхваща всички дейности, свързани с обработката на лични данни.

С тази Политика за поверителност и защита на личните данни, ВИЕС АЙТИ ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закони или други нормативен актове на национално и европейско ниво.

Какво се класифицира като “лични данни”?

Лични данни е всяка информация или данни, които могат пряко или непряко да идентифицират физическото лице. Пример за непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пример за пряко идентифициране е уникален идентификатор като ЕГН, име, презиме и фамилия.

Какви лични данни събира ВИЕС АЙТИ ЕООД за Вас?

 • Данни при попълване на формата за контакт, поместена на нашата уеб страница: https://vsit.bg (име, фамилия, телефонен номер, адрес на електронна поща (e-mail)
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате уеб страницата на адрес: https://vsit.bg (IP адрес, уеб браузър, операционна система, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата и т.н.)
 • Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви, за аналитични цели и за подобряване на работата на уеб страницата ни

На какво основание ВИЕС АЙТИ ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни?

ВИЕС АЙТИ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни пряко, въз основа получено изрично, ясно, свободно, доброволно и недвусмислено съгласие от Вас като клиент. Съгласието за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни се предоставя чрез уеб страницата ни. Съгласието, което сте предоставили, винаги може да бъде оттеглено, чрез изпращане на e-mail до: office@vsit.bg

При обработката на Вашите лични данни ВИЕС АЙТИ ЕООД спазва следните принципи, залегнали в Член 5 на Общият регламент за защитата и сигурността на личните данни в Европейския съюз (GDPR):

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • Ограничение до целите на обработване
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
 • Точност и актуалност на данните
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ВИЕС АЙТИ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които разкриват: етнически произход; расова принадлежност; политически, религиозни или философски убеждения; членство в различни организации; генетични и биометрични данни; данни за сексуална ориентация и т.н.

ВИЕС АЙТИ ЕООД събира личните данни от лицата, за които се отнасят. ВИЕС АЙТИ ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения за лични данни.

Каква е целта на събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни?

ВИЕС АЙТИ ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни с цел:

 • Комуникация с Вас относно предоставяните услуги (запитвания, мнения, препоръки)
 • Анализ и статистика относно посещенията на уеб сайта ни (https://vsit.bg)
 • Текущи и бъдещи маркетингови кампании
 • Предоставяне на договорени ИТ услуги
 • При изпълнение на законово задължение за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи, както и съд
 • ВИЕС АЙТИ ЕООД има правен интерес да събира и обработва Ваши лични данни, защото без тях не може да Ви предостави услугите, към които имате интерес

С кого споделяме Вашите лични данни?

ВИЕС АЙТИ ЕООД се задължава Вашите лични данни да не бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети страни – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство в Република България и Европейския съюз са в правото си да изискват и събират такава информация
 • Информацията е необходима на трети страни за изпълнението на услуга според сключен договор между Вас и ВИЕС АЙТИ
 • Информацията е необходима на банки и финансови институции в страната, и в чужбина при осъществяване на финансови транзакции
 • Информацията е необходима на доставчици на ВИЕС АЙТИ ЕООД, които са пряко и непосредствено обвързани с изпълнение на поети договорни отношения към Вас

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП.

За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

В зависимост от основанието, на което събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни, срокът на съхранение е различен.

ВИЕС АЙТИ ЕООД съхранява Вашите лични данни съгласно Чл. 12. (1) от Закона за счетоводството и до отпадане на договорното основание, ако обработваме личните Ви данни във връзка с издаване на счетоводни документи по извършени плащания на база договорни отношения помежду ни.

След изтичането на сроковете, вписани в нормативните актове и в съответните закони в Република България, и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, те се унищожават.

ВИЕС АЙТИ ЕООД ще Ви уведоми, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен, с оглед изпълнение на договора, легитимните интереси на ВИЕС АЙТИ ЕООД или друго.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент 2016/679 на ЕС (GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които ВИЕС АЙТИ ЕООД обработва за Вас и да получите копие от тях
 • Правото да искате от ВИЕС АЙТИ ЕООД корекция, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на Вашите личните данни, като изпратите имейл до: office@vsit.bg
 • Правото да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи
 • Правото да искате заличаване, т.е. изтриване, на Вашите лични данни, съхранявани от ВИЕС АЙТИ ЕООД, в случай че са налице условия за това
 • Правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директен маркетинг като отговорите с думата „отказ“ на e-mail, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти и услуги
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на office@vsit.bg
 • Правото да отправите заявка за преносимост на Вашите личните данни в структуриран, машинно-четим формат, който е общоупотребяван
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на Вашите лични данни.

Какъв е обхватът на Политиката за поверителност на личните данни на ВИЕС АЙТИ ЕООД?

Политиката за поверителност на личните данни обхваща всички продукти и услуги, предлагани от ВИЕС АЙТИ ЕООД. От тази политика се изключват продуктите и услугите с отделни декларации за поверителност, които не се включват в настоящата политика.

Политиката за поверителност на личните данни не обхваща продукти и услуги, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти, услуги или уеб сайтове, които може да Ви бъдат показани в резултатите от търсене, уеб страници, които може да включват продукти и услуги на ВИЕС АЙТИ ЕООД, или други уеб страници, към които има връзки към продукти и услуги на ВИЕС АЙТИ ЕООД.

Политиката не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират продуктите и услугите на ВИЕС АЙТИ ЕООД, и които могат да използват „бисквитки“, пикселни маркери и други технологии за показване и предлагане на подходящи реклами.

Сигурност

ВИЕС АЙТИ ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица.

SSL технология за криптиране

Уеб страницата ни https://vsit.bg използва Secure Socket Layer (SSL) технология за криптиране на данни, осигуряваща защитен пренос на данни между Вашето устройство и нашите сървъри, с помощтта на протокола HTTPS. Тази технология не позволява Вашите данни да бъдат достъпени от трети лица.

Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност на личните данни?

За всички промени в тази Политика за поверителност на личните данни, декларираме, че ще публикуваме кратко съобщение в секцията „Блог“ на уеб страницата: https://vsit.bg

Scroll to Top